Locuri de muncă

A N U N Þ
NR.
_____/ 06.02.2017OPERA MAGHIARÃ din Cluj-Napoca, organizeazã concurs/examen în vederea ocupãrii a funcţiei contractuale de executie vacante la Compartimentul administrativ, întreținere, personal salã, îngrijitori , pe perioadã determinatã, pe postul de:


Îngrijitor, cod COR 515301 (1 post), gradația 5, clasa de salarizare 21,


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii prevãzute de Regulamentul - cadru, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificãrile și completãrile ulterioare:


  • Conditii generale ( conform art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificãrile și completãrile ulterioare) :

a) are cetãțenia românã, cetãțenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoa
ște limba românã, scris și vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;

d) are capacitate deplinã de exercițiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverin
ței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãțile sanitare abilitate;
f) îndepline
ște condițiile de studii și, dupã caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvâr
șirea unei infracțiuni contra umanitãții, contra statului ori contra autoritãții, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni sãvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Conditii specifice
  1. studii medii;

  2. abilitãți de muncã in echipã.


Concursul va avea loc la sediul instituţiei conform calendarului urmãtor :


1.Etapa I (eliminatorie) – 23.02.2017, ora. 15.00

Selecţia dosarelor

2. Etapa II. Proba practica – 02.03.2017, ora 10.00

3. Etapa III. Afisarea rezultatelor – 02.03.2017, ora 15.00

4. Etapa IV. Termen depunere contestatii – 03.03.2017, ora 15.00

5, Etapa V. Interviu – 06.03.2017, ora 11.00

6. Etapa VI. Afisarea rezultatelor – 06.03.2017, ora 15.00

7. Etapa VII Termen depunere contestatii – 07.03.2017, ora 15.00


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține urmãtoarele documente:

a. cererea de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãții sau instituției publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;

c. copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, precum și copiile documentelor care atestã îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publicã;

d. carnetul de muncã sau, dupã caz, adeverințele care atestã vechimea în muncã, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcția pentru care candideazã;

f. adeverințã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãțile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.


Adeverința care atestã starea de sãnãtate conține, în clar, numãrul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãții.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie rãspundere cã nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãșurãrii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncã sau, dupã caz, adeverințele care atestã vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificãrii conformitãții copiilor cu acestea.


Tematica pentru concurs este:

Bibliografia:


Acte normative:

  1. Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, cu modificari si completari ulterioare.

  2. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completari ulterioare.

  3. Legea nr.53/2003 actualizata - Codul muncii – Rãspunderea disciplinarã

art. 247-252


Înscrierile pentru concurs, se vor face pânã la data de 22 februarie 2017, ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare al instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare sau la telefon 0756/162769.
MANAGER INTERIMAR,


SZÉP IULIU
A N U N Þ

Nr. 2537 / 30.09.2016

OPERA MAGHIARÃ din Cluj-Napoca organizeazã în data de 25.10.2016, ora 10.00, la sediul instituţiei, concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Formaţiei Mânuitori, montatori scenã:

• 2 posturi de Muncitori din activitatea specificã instituţiilor de spectacole – Mânuitor, montator decor treapta I, pe perioadã determinatã,

Condiţii specifice de participare:
- Studii medii sau şcoalã profesionalã
- Cunoașterea limbii maghiare constituie avantaj

Concursul/examenul constã din douã etape:
1.Etapa I (eliminatorie) – 17.10.2016, ora 15.00
• Selecţia dosarelor

2. Etapa II. - probã practicã - 25.10.2016
, ora 10.00
• Tehnica de montare şi demontarea a unui decor din repertoriul specific instituţiei.

Documente necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copia actul de identitate sau orice alt document care atestã identitatea
3. Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea
unor specializãri
4. Copia carnetului de muncã, sau dupã caz, adeverinţele care atestã vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente penale
6. Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare
7. Curriculum Vitae
Actele prevãzute la pct. 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Înscrierile pentru concurs / examen, se vor face pânã la data de 17.octombrie 2016, ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare al instituţiei. Informaţii suplimentare la telefon 0758/066377.

MANAGER INTERIMAR,

SZEP IULIU

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


A N U N Þ
Nr. 2533 / 30.09.2016

OPERA MAGHIARÃ din Cluj-Napoca organizeazã în data de 25.10.2016, ora 11.00, la sediul instituţiei, concurs/examen pentru ocuparea postului vacant din cadrul Formaţiei Electricieni, sonorizare:

• 1 post de Muncitor din activitatea specificã instituţiilor de spectacole – Electrician iluminare scenã treapta I, pe perioadã determinatã,

Condiţii specifice de participare:
- Studii medii de specialitate
- Cunoașterea limbii maghiare constituie avantaj

Concursul/examenul constã din douã etape:
1.Etapa I (eliminatorie) 17.10.2016, ora 15.00
• Selecţia dosarelor

2. Etapa II. - probã practicã - 25.10.2016, ora 11.00
• Cunoștințe specifice teoretice și practice aferent postului,

Documente necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copia actul de identitate sau orice alt document care atestã identitatea
3. Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea
unor specializãri
4. Copia carnetului de muncã, sau dupã caz, adeverinţele care atestã vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente penale
6. Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare
7. Curriculum Vitae
Actele prevãzute la pct. 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Înscrierile pentru concurs / examen, se vor face pânã la data de 17.octombrie 2016, ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare al instituţiei. Informaţii suplimentare la telefon 0758/066377.


MANAGER INTERIMAR,

SZÉP IULIU

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


A N U N Þ

Nr. 2056 / 02.09.2016

OPERA MAGHIARÃ din Cluj-Napoca organizeazã în data de 22.09.2016, ora 10.00, la sediul instituţiei, concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Formaţiei Mânuitori, montatori scenã:

2 posturi de Muncitori din activitatea specificã instituţiilor de spectacole Mânuitor, montator decor treapta I, pe perioadã determinatã,

Condiţii specifice de participare:
- Studii medii sau şcoalã profesionalã

Concursul/examenul constã din douã etape:
1.Etapa I (eliminatorie) – 15.09.2016,
ora 15.00
• Selecţia dosarelor

2. Etapa II. - probã practicã - 22.09.2016,
ora 10.00
• Tehnica de montare şi demontarea a unui decor din repertoriul specific instituţiei.

Documente necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copia actul de identitate sau orice alt document care atestã identitatea
3. Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea
unor specializãri
4. Copia carnetului de muncã, sau dupã caz, adeverinţele care atestã vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente penale
6. Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare
7. Curriculum Vitae
Actele prevãzute la pct. 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Înscrierile pentru concurs / examen, se vor face pânã la data de 15.septembrie 2016, ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare al instituţiei. Informaţii suplimentare la telefon 0758/066377.

MANAGER,
SZEP IULIU

...........................................................................................................................................OPERA MAGHIARÃ
DIN CLUJ-NAPOCA  
                                 Nr. 2223 / 31.08.2016.
Str. Emil Isac nr. 26-28


A N U N Þ


OPERA MAGHIARÃ din Cluj-Napoca, organizeazã în data de 22.09.2016, ora 10.00, la compartimentul Balet, concurs / examen pentru ocuparea a 1 (un) post vacant de balerin (fatã sau bãiat), pe perioadã determinatã.

Condiţii de participare:
- Studii medii de specialitate

Concursul/examenul constã din douã etape:
1.Etapa I (eliminatorie)14.09.2016, ora 15.00
• Selecţia dosarelor
2. Etapa II. - probã practicã - 22.09.2016, ora 10.00
• Orã de studii balet
• Repertoriu

Documente necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copia actul de identitate sau orice alt document care atestã identitatea
3. Copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri
4. Copia carnetului de muncã, sau dupã caz, adeverinţele care atestã vechimea în muncã sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente penale
6. Adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare
7. Curriculum Vitae
Actele prevãzute la pct. 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Înscrierile pentru concurs / examen, se vor face pânã la data de 14.09. 2016, ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare al instituţiei.
Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare sau la telefon nr. 0758066377.

MANAGER
(DIRECTOR GENERAL),
SZÉP IULIU

..........................................................................................................................................

Nr.  2156  / 22.08.2016

 A N U N Ț

 

OPERA  MAGHIARÃ din Cluj-Napoca organizeazã în data de 13 septembrie 2016, ora 14, la compartimentul Cor,  audiție  în vederea ocupãrii a 1 post de artist liric operã – bãrbat  (înlocuitor pe post suspendat temporar), pe duratã determinatã.

 Condiții de participare:

-          Studii  superioare de specialitate

 Audiţia va consta în probã practicã, cu urmãtoarele:

1.      o arie de operã  ( nu baroc ) – la alegerea candidatului

2.      solfegiu la prima vedere

3.      recitarea / citirea unei poezii,  cu duratã de 1-2 minute în limba maghiarã

4.      probã de coregrafie (2-3) minute cu coregraful instituţiei

 

Dosarul de înscriere va conţine:

1. cererea de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãții sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;

3. copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, precum și copiile documentelor care atestã îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publicã;

4. carnetul de muncã sau, dupã caz, adeverințele care atestã vechimea în muncã, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcția pentru care candideazã;

6. adeverințã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãțile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

 (Instituţia asigurã corepetitor, dar candidaţii pot aduce corepetitor propriu.

       Cei care doresc corepetitor, sunt rugați, ca la înscriere,  sã predea extrasul de pian / acompaniamentul, )

                       

Înscrierile pentru concurs/examen  se  vor face  pânã la  data de   5 septembrie 2016, ora 15,  la compartimentul Resurse Umane, Salarizare al  instituţiei.

MANAGER,

SZÉP  IULIU


Facebook

ÎNSCRIE-TE LA NEWSLETTER